Vòi trộn ROOTS 90 có bộ xả kéo 589.15.150

1.867.500