Thẻ từ Häfele loại lớn cho khóa điện tử 917.80.739