Thanh đồng bộ cho nêm nhấn Blum 423.53.066

97.683