Thân khóa lưỡi gà chốt chết Hafele Đồng rêu 911.02.168

388.440