Thân khóa lưỡi gà chốt chết Hafele Đồng bóng 911.02.069

433.680