Thân khóa lưỡi gà chốt chết Hafele 911.03.514

318.240