Thân khóa lưỡi gà chốt chết Hafele 911.02.799

283.140