Thân khóa chốt chết Hafele màu đồng rêu 911.22.881

283.140