Tay nắm kéo cổ điển (Phải) MS: 901.02.088

6.954.750