Tay nắm gạt nắp chụp tròn GIAVA 901.79.734

2.227.500