Tay nắm gạt đế dài cổ điển (mở trái) 911.64.633

20.042.880