Tay nắm gạt đế dài cổ điển Hafele 901.98.957

9.885.018