Ruột khóa một đầu chìa dài 40mm 916.96.107

163.020