Rổ kéo góc 2 tầng Kesseböhmer màu đen Mở trái 541.29.481

12.224.520