Rổ kéo góc 2 tầng Kessebohmer dạng đáy trắng mở phải 546.17.005

19.126.800