Rổ kéo 3 tầng dạng lưới Kessebohmer 400mm 545.53.010 mở phải

8.844.000