Rổ kéo 2 tầng dạng lưới Kessebohmer 300mm 545.53.004 mở phải

6.754.000