Ray trượt, vuông, 30x10x2000mm 981.00.221

1.260.006