Ray đơn dẫn hướng trên dài 6050mm MS: 403.36.906

2.159.850