Ray đơn dẫn hướng trên dài 3000mm MS: 403.36.903

792.480