Ray đôi trượt trên 2500mm MS: 402.35.625

1.219.140