Ray đôi trượt dưới (âm) màu đen dài 6m 403.75.409

1.208.220