Ray đôi trượt dưới (âm) dài 3m 403.75.404

396.240