Ray đôi dẫn hướng trên 3000mm MS: 403.36.913

1.449.250