Ray đôi dẫn hướng trên 2500mm MS: 415.10.802

763.620