Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở toàn phần 550mm 423.54.756

731.808