Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở toàn phần 350mm 423.54.736

674.212