Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở toàn phần 300mm 423.54.731

674.212