Ray âm Blum Tandem không giảm chấn, mở 3/4 – 350mm MS: 423.53.364

78.212