Phụ kiện giường xếp mở dọc 900×2000 mm Hafele 271.97.342

4.319.172