Nắp chụp tay nắm dạng thanh nhôm Hafele 126.37.936

35.381