Nắp chụp cho phuộc hơi tiêu chuẩn Hafele 271.95.231

2.596.308