Mắt thần điện tử Hafele tia hồng ngoại 959.23.050

2.934.965