Khung trên dài màu đen 6m Hafele 403.75.305

1.585.740