Khung sofa cho giường đôi 1600x2000mm Hafele 271.95.195

14.842.080