Khung dưới màu đen 6m Hafele 403.75.323

2.566.980