Khung chia giữa màu đen 6m Hafele 403.75.314

1.528.800