Khung chia giữa màu đen 3m Hafele 403.75.313

764.400