Khung bên No.52 màu đen 6m Hafele 403.75.345

1.963.260