Khóa điện tử Hafele EL7900-TCB – thân nhỏ màu vàng 912.05.649

6.256.920