Khóa điện tử Hafele EL7900-TCB thân lớn màu vàng 912.05.650

6.877.920