Khay Giữ Màng Thực Phẩm, Kết Hợp Với Khay Chia Đa Năng 556.04.420

1.187.175