Ke nối góc trái trên/phải dưới cho thanh nhôm Alusion S02 / H02 Hafele 342.79.784

103.740