Hệ Thống Phụ Kiện Treo Bếp Bộ B, 1,5M 522.48.201

2.054.250