Giải pháp mở rộng bếp đảo Hafele 642.19.830

18.216.000