Đèn Led Hafele – Đèn đọc sách gắn nổi 833.74.100

742.203