Cùi chỏ hơi Hafele 100kg có dừng 931.84.669

2.610.000