Chốt âm 204mm màu đồng bóng Häfele 489.71.451

223.080