Bản lề Blum không bật cho gỗ dày Trùm nửa 342.83.402