Bàn để ủi đồ Hafele Ironfix dạng xếp mở 568.60.964

6.263.500